ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
E-SHOPU KEGEL24.SK

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 2. ZÁKLADY SPRACÚVANIA ÚDAJOV

 3. CIEĽ, ZÁKLAD A OBDOBIE SPRACÚVANIA ÚDAJOV V E-SHOPE

 4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V E-SHOPE

 5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 6. PRÁVA OSOBY, KTOREJ SA ÚDAJE TÝKAJÚ

 7. COOKIES V E-SHOPE A ANALYTIKA

 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 1. 1.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov e-shopu majú informatívny charakter, čo znamená, že nie sú zdrojom povinností pre Príjemcov služieb alebo Zákazníkov E-shopu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú predovšetkým zásady týkajúce sa spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom v E-shope, vrátane základov, účelu a obdobia spracúvania osobných údajov, a práva osôb, ktorých sa údaje týkajú, a tiež informácie vo vzťahu k používaniu súborov cookies a analytických nástrojov v E-shope. 

 2. 1.2. Prevádzkovateľom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom E-shopu je spoločnosť KEGEL-BŁAŻUSIAK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA so sídlom v Nowom Targu (adresa sídla a korešpondenčná adresa: ul. Składowa 26, 34-400 Nowy Targ); zapísaná do Registra podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000494298; registračný súd, na ktorom je uložená dokumentácia spoločnosti: Okresný súd pre Kraków-Śródmieście v Krakove, XII. hospodársky odbor Národného súdneho registra; DIČ (NIP) 7352858760, IČ (REGON) 123030158, adresa elektronickej pošty: info@kegel24.pl a kontaktné telefónne číslo +48 (12) 267 23 99 – ďalej uvádzaná ako „Prevádzkovateľ” a ktorá je zároveň poskytovateľ služieb E-shopu a Predávajúci.

 3. 1.3.Osobné údaje v E-shope sú Prevádzkovateľom spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – ďalej uvádzané ako „GDPR“ alebo „nariadenie GDPR“. Oficiálny text nariadenia GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 4. 1.4. Používanie E-shopu, vrátane vykonávania nákupov, je dobrovoľné. Podobne, s tým spojené uvedenie osobných údajov Príjemcom služby alebo Zákazníkom používajúcim E-shop je dobrovoľné, s výhradou dvoch výnimiek: (1) uzatváranie zmlúv s Prevádzkovateľom – neuvedenie v prípadoch a v rozsahu uvedenom na stránkach E-shopu a v obchodných podmienkach e-shopu a v týchto zásadách ochrany osobných údajov osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie a plnenie Kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní Elektronickej služby s Prevádzkovateľom vedie k nemožnosti uzatvorenia tejto zmluvy. Uvedenie osobných údajov je v takom prípade zmluvnou požiadavkou a pokiaľ osoba, ktorej sa údaje týkajú, chce uzavrieť danú zmluvu s Prevádzkovateľom, je povinná uviesť požadované údaje. Rozsah údajov požadovaných na uzatvorenie zmluvy je zakaždým s predstihom uvedený na stránkach E-shopu a v Obchodných podmienkach e-shopu; (2) zákonné povinnosti Prevádzkovateľa – uvedenie osobných údajov je zákonnou povinnosťou vyplývajúcou zo všeobecne platných právnych predpisov ukladajúcich Prevádzkovateľovi povinnosť spracúvať osobné údaje (napr. spracúvanie údajov kvôli vedeniu daňových alebo účtovných kníh) a ich neuvedenie Prevádzkovateľovi znemožní plnenie týchto záväzkov. 

 5. 1.5. Prevádzkovateľ vyvíja zvláštnu starostlivosť na ochranu záujmov osôb, ktorých sa týkajú ním spracúvané osobné údaje, a predovšetkým je zodpovedný a zaisťuje, že ním zhromažďované údaje sú: (1) spracúvané v súlade so zákonom; (2) zhromažďované pre uvedené, so zákonom sa zhodujúce účely a nie sú podrobené ďalšiemu spracúvaniu, ktoré by sa s týmito účelmi nezhodovalo; (3) odborne správne a adekvátne vo vzťahu k účelom, za akými sú spracúvané; (4) uchovávané v podobe umožňujúcej identifikáciu osôb, ktorých sa týkajú, nie dlhšie, než je to nevyhnutné, na dosiahnutie účelov spracúvania a (5) spracúvané spôsobom zaisťujúcim zodpovedajúcu bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred nepovoleným alebo s právom sa nezhodujúcim spracúvaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, s pomocou zodpovedajúcich technických alebo organizačných prostriedkov.

 6. 1.6. Zohľadnením charakteru, rozsahu, kontextu a účelu spracúvania a rizika porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a váhou ohrozenia, Prevádzkovateľ zavádza príslušné technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie prebiehalo v súlade s týmto nariadením a aby to bolo možné preukázať. Tieto opatrenia sú v prípade potreby revidované a aktualizované. Prevádzkovateľ používa technické prostriedky zabraňujúce získavanie a upravovanie osobných údajov zasielaných elektronickou cestou neoprávnenými osobami. 

 7. 1.7. Všetky slová, výrazy a skratky vyskytujúce sa v týchto zásadách ochrany osobných údajov a začínajúce veľkým písmenom (napr. Predávajúci, E-shop, Elektronická služba) je nutné chápať v súlade s ich definíciou obsiahnutou v Obchodných podmienkach E-shopu, ktoré sú dostupné na stránkach E-shopu.

2. ZÁKLADY SPRACÚVANIA ÚDAJOV 

 1. 2.1.Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v prípadoch, keď – a v takom rozsahu, v akom – je splnená minimálne jedna z nižšie uvedených podmienok: (1) osoba, ktorej sa údaje týkajú, súhlasila so spracúvaním svojich osobných údajov pre jeden alebo viac definovaných účelov; (2) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej stranou je osoba, ktorej sa údaje týkajú, alebo na vyvinutie aktivít na žiadosť osoby, ktorej sa údaje týkajú, pred uzatvorením zmluvy; (3) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti ležiacej na Prevádzkovateľovi; alebo (4) spracúvanie je nevyhnutné pre účely vyplývajúce z právne opodstatnených záujmov realizovaných Prevádzkovateľom alebo treťou stranou, s výnimkou situácií, kde voči týmto cieľom nadradený charakter majú záujmy alebo základné práva a slobody osoby, ktorej sa údaje týkajú, vyžadujúce ochranu osobných údajov, zvlášť, keď je osoba, ktorej sa týkajú údaje dieťa.

 2. 2.2. Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom zakaždým vyžaduje, aby nastal minimálne jeden zo základov uvedených v bode 2.1 zásad ochrany osobných údajov. Konkrétne základy spracúvania osobných údajov Príjemcov služieb a Zákazníkov E-shopu Prevádzkovateľom sú uvedené v ďalšom bode zásad ochrany osobných údajov – vo vzťahu k danému cieľu spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom. 

3. CIEĽ, ZÁKLAD A OBDOBIE SPRACÚVANIA ÚDAJOV V E-SHOPE 

 1. 3.1. Cieľ, základ a obdobie a príjemca osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom zakaždým vyplývajú z aktivít vyvíjaných daným Príjemcom služieb alebo Zákazníkom v E-shope alebo Prevádzkovateľom. Napríklad, pokiaľ sa Zákazník rozhodne, že nakúpi v E-shope a vyberie si osobný odber zakúpeného Produktu namiesto kuriérskej zásielky, budú jeho osobné údaje spracúvané kvôli realizácii uzatvorenej Kúpnej zmluvy, ale nebudú už sprístupnené prepravcovi realizujúcemu zákazku na zadanie Prevádzkovateľa.

 2. 3.2. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje v rámci E-shopu pre nasledujúce účely, na základoch a v obdobiach uvedených v tabuľke nižšie: 

  Cieľ spracúvania údajov

  Právny základ spracúvania údajov 

  Obdobie uchovávania údajov

  Plnenie Kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní Elektronickej služby alebo vyvíjanie aktivít na žiadosť osoby, ktorej sa údaje týkajú, pred uzatvorením vyššie uvedených zmlúv

  Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR (plnenie zmluvy) – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej stranou je osoba, ktorej sa údaje týkajú, alebo na vyvinutie aktivity na žiadosť osoby, ktorej sa údaje týkajú, pred uzatvorením zmluvy

  Údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie, rozviazanie alebo iné vypršanie uzatvorenej Kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní Elektronickej služby. 

  Priamy marketing 

  Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (právne opodstatnený záujem prevádzkovateľa) – spracúvanie je nevyhnutné pre účely vyplývajúce z právne opodstatnených záujmov Prevádzkovateľa – spočívajúcich v starostlivosti o záujmy 

  a dobré meno Prevádzkovateľa, jeho E-shopu a smerovania k predaju Produktov

  Údaje sú uchovávané po dobu existencie právne opodstatneného záujmu realizovaného Prevádzkovateľom, ale nie dlhšie než po období premlčania nárokov Prevádzkovateľa vo vzťahu k osobe, ktorej sa údaje týkajú, na základe Prevádzkovateľom vykonávanej ekonomickej činnosti. Obdobie premlčania určujú právne predpisy, predovšetkým občianskeho zákonníka (základný termín premlčania pre nároky spojené s výkonom ekonomickej činnosti sú tri roky, a pre Kúpne zmluvy dva roky).

  Prevádzkovateľ nemôže spracúvať údaje pre účely priameho marketingu v prípade vyjadrenia efektívneho odporu v tejto veci osobou, ktorej sa údaje týkajú.

  Marketing

  Článok 6 ods. 1 a) nariadenia GDPR (súhlas) – osoba, ktorej sa údaje týkajú, vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre marketingové účely Prevádzkovateľom

  Údaje sú uchovávané do okamžiku stiahnutia súhlasu osobou, ktorej sú údaje, týkajúceho sa ďalšieho spracúvania jej údajov pre tento účel.

  Názor zákazníka na uzatvorenú kúpnu zmluvu

  Článok 6 ods. 1 a) nariadenia GDPR – osoba, ktorej sa údaje týkajú, vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom vyjadrenia názoru

  Údaje sú uchovávané do okamžiku stiahnutia súhlasu osobou, ktorej sú údaje, týkajúceho sa ďalšieho spracúvania jej údajov pre tento účel.

  Vedenie účtovných kníh

  Článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR v súvislosti s čl. 74 ods. 2 zákona 

  o účtovníctve zo dňa 30. januára 2018 (Zb. z. 2019, pol. 395) – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti ležiacej na Prevádzkovateľovi.

  Údaje sú uchovávané po dobu požadovanú právnymi predpismi prikazujúcimi Prevádzkovateľovi uchovávanie účtovných kníh (5 rokov počítané od začiatku roka nasledujúceho po účtovnom roku, ktorého sa údaje týkajú).

  Ustanovenie, vymáhanie alebo obrana nárokov, ktoré môže vzniesť Prevádzkovateľ, alebo ktoré môžu byť vznesené voči Prevádzkovateľovi.

  Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (právne opodstatnený záujem prevádzkovateľa) – spracúvanie je nevyhnutné pre účely vyplývajúce z právne opodstatnených záujmov Prevádzkovateľa – spočívajúcich v určení, vymáhaní alebo obrane nárokov, ktoré môže vzniesť Prevádzkovateľ, alebo ktoré môžu byť vznesené voči Prevádzkovateľovi

  Údaje sú uchovávané po dobu existencie právne opodstatneného záujmu realizovaného Prevádzkovateľom, ale nie dlhšie než po období premlčania nárokov, ktoré môžu byť vznesené voči Prevádzkovateľovi (základný termín premlčania pre nároky voči Prevádzkovateľovi predstavuje šesť rokov).

  Využívanie stránok E-shopu a zaistenie ich správnej prevádzky

  Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (právne opodstatnený záujem prevádzkovateľa) – spracúvanie je nevyhnutné pre účely vyplývajúce z právne opodstatnených záujmov Prevádzkovateľa – spočívajúcich vo vedení a udržiavaní stránok E-shopu

  Údaje sú uchovávané po dobu existencie právne opodstatneného záujmu realizovaného Prevádzkovateľom, ale nie dlhšie než po období premlčania nárokov Prevádzkovateľa vo vzťahu k osobe, ktorej sa údaje týkajú, na základe Prevádzkovateľom vykonávanej ekonomickej činnosti. Obdobie premlčania určujú právne predpisy, predovšetkým občianskeho zákonníka (základný termín premlčania pre nároky spojené s výkonom ekonomickej činnosti sú tri roky, a pre Kúpne zmluvy dva roky).

  Vedenie štatistiky a analýzy prevádzky 

  v E-shope

  Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (právne opodstatnený záujem prevádzkovateľa) – spracúvanie je nevyhnutné pre účely vyplývajúce z právne opodstatnených záujmov Prevádzkovateľa – spočívajúcich vo vedení štatistík a analýze prevádzky v E-shope za účelom zlepšiť činnosť E-shopu a zvýšiť predaj Produktov

  Údaje sú uchovávané po dobu existencie právne opodstatneného záujmu realizovaného Prevádzkovateľom, ale nie dlhšie než po obdobie premlčania nárokov Prevádzkovateľa vo vzťahu k osobe, ktorej sa údaje týkajú, na základe Prevádzkovateľom vykonávanej ekonomickej činnosti. Obdobie premlčania určujú právne predpisy, predovšetkým občianskeho zákonníka (základný termín premlčania pre nároky spojené s výkonom ekonomickej činnosti sú tri roky, a pre Kúpne zmluvy dva roky).

4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V E-SHOPE

 1. 4.1. Pre správne fungovanie E-shopu, vrátane realizácie uzatváraných Kúpnych zmlúv, je nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ využíval služby externých subjektov (ako je napr. dodávateľ softvéru, kuriér alebo subjekt obsluhujúci platby). Prevádzkovateľ využíva výhradne služby takých spracúvajúcich subjektov, ktoré zaisťujú dostatočné záruky implementovania zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky nariadenia GDPR a chránilo práva osôb, ktorých sa údaje týkajú.

 2. 4.2. K odovzdaniu údajov Prevádzkovateľom nedochádza v každom prípade a nie všetkým príjemcom uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov alebo kategóriám príjemcom – prevádzkovateľ odovzdáva údaje výhradne vtedy, keď je to nevyhnutné pre realizáciu daného účelu spracúvania osobných údajov a len v rozsahu nevyhnutnom pre jeho realizovanie. Napríklad, pokiaľ Zákazník využíva osobný odber, nebudú jeho údaje odovzdané prepravcovi spolupracujúcemu s Prevádzkovateľom.

 3. 4.3. Osobné údaje môžu byť odovzdané Prevádzkovateľom do tretieho štátu, pričom Prevádzkovateľ zaisťuje, že v takom prípade to bude prebiehať vo vzťahu k štátu zaisťujúcemu zodpovedajúci stupeň ochrany – v súlade s nariadením GDPR, a osoba, ktorej sa údaje týkajú, má možnosť získať kópiu svojich údajov. Prevádzkovateľ odovzdáva zhromaždené osobné údaje iba v prípade a v rozsahu nevyhnutnom pre realizovanie daného účelu spracúvania údajov, ktorý sa zhoduje s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 4. 4.4. Osobné údaje Príjemcov služieb a Zákazníkov E-shopu môžu byť odovzdávané nasledujúcim odberateľom alebo kategóriám odberateľov:

 5. 1.1.1. prepravcovia/špeditéri/prevádzkovatelia kuriérskych služieb/subjekty obsluhujúce sklad a/alebo proces odoslania – v prípade Zákazníka, ktorý v E-shope využíva spôsob dopravy Produktu poštovou alebo kuriérskou zásielkou, Prevádzkovateľ sprístupňuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému prepravcovi, špeditérovi alebo prostredníkovi realizujúcemu zákazky na zadanie Prevádzkovateľa, a pokiaľ k odoslaniu dochádza z externého skladu – subjektu obsluhujúcemu sklad a/alebo proces odoslania – v rozsahu nevyhnutnom na realizovanie dodania Produktu Zákazníkovi.

 6. 1.1.2. subjekty obsluhujúce elektronické platby alebo platby kartou – v prípade zákazníka, ktorý v E-shope využíva spôsob elektronických platieb alebo platieb platobnou kartou; Prevádzkovateľ sprístupňuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujúcemu vyššie uvedené platby v E-shope na zadanie Prevádzkovateľa v rozsahu nevyhnutnom pre obsluhu platieb realizovaných Zákazníkom. 

 7. 1.1.3. Dodávatelia služieb zaisťujúcich Prevádzkovateľovi technické, informatické a organizačné riešenia, umožňujúce Prevádzkovateľovi výkon podnikania, vrátane E-shopu a jeho prostredníctvom poskytovaných Elektronických služieb (predovšetkým dodávky počítačového softvéru pre vedenie E-shopu, dodávatelia elektronickej pošty a hostingu a dodávatelia softvéru pre riadenie firmy a poskytovanie technickej pomoci Prevádzkovateľa) – Prevádzkovateľ sprístupňuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému dodávateľovi konajúcemu na jeho zadanie len v prípade a v rozsahu nevyhnutnom na realizovanie daného cieľa spracúvania osobných údajov, zhodného s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 8. 1.1.4. dodávatelia na stránkach E-shopu umiestnených pluginov sociálnych sietí, skriptov a iných podobných nástrojov umožňujúcich prehliadaču osoby navštevujúcej stránky E-shopu sťahovanie obsahu od dodávateľov zmienených pluginov (napr. prihlasovanie s pomocou prihlasovacích údajov na sociálnu sieť) a odovzdávanie za týmto účelom dodávateľom osobných údajov návštevníkov, vrátane: 

 9. 1.1.5. dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczeknp. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:

 10. 1.1.5.1. Facebook Ireland Ltd.– Prevádzkovateľ využíva na stránkach E-shopu pluginy sociálnej siete Facebook (napr. tlačidlo To sa mi páči, Zdieľať) a v súvislosti s tým zhromažďuje a poskytuje osobné údaje Príjemcu služby využívajúceho stránky E-shopu Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) v rozsahu a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov dostupnými tu: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tieto údaje zahrňujú informácie o aktivitách na stránkach E-shopu – vrátane informácií o zariadení, navštívených stránkach, nákupoch, zobrazovaných reklamách a spôsobe používania služieb – nezávisle na tom, či má Príjemca služby účet na Facebooku, a či je prihlásený na Facebook).

 11. 1.1.5.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company- Prevádzkovateľ využíva na stránkach E-shopu pluginy sociálnej siete Linkedin.com a v súvislosti s tým hromadí a sprístupňuje osobné údaje Príjemcu služby využívajúceho stránky E-shopu spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company (Gardner House, 2 Wilton Pl, Saint Peter's, Dublin 2, Irlandia) 

  v rozsahu a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov dostupnými tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy (tieto údaje zahrňujú informácie o aktivitách na stránkach E-shopu – vrátane informácie o zariadení, navštívených stránkach, nákupoch, zobrazovaných reklamách a spôsobe používania služieb – nezávisle na tom, či má Príjemca služby účet na portáli Linkedin.com, a či je k nemu prihlásený).

 12. 1.1.5.3. Pinterest Europe Limited– Prevádzkovateľ využíva na stránkach E-shopu pluginy sociálnej siete Pinterest (napr. sprístupnenie obsahu z E-shopu na svojom profile na portáli Pinterest) a v súvislosti s tým zhromažďuje a sprístupňuje osobné údaje Príjemcu služby využívajúceho stránky E-shopu spoločnosti Pinterest Europe Limited (2nd Floor Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2 Dublin, Ireland) v rozsahu a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov dostupnými tu: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy).

 13. 1.1.5.4. Twitter International Company– Prevádzkovateľ využíva na stránkach E-shopu pluginy sociálnej siete Twitter (napr. sprístupnenie obsahu z E-shopu na svojom profile na portáli Twitter) a v súvislosti s tým zhromažďuje a sprístupňuje osobné údaje Príjemcu služby využívajúceho stránky E-shopu spoločnosti Twitter International Company (1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland) v rozsahu a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov dostupnými tu: https://twitter.com/privacy.

 14. 1.1.5.5. Google Ireland Limited- Prevádzkovateľ využíva na stránkach E-shopu pluginy portálu Google.com a v súvislosti 

  s tým hromadí a sprístupňuje osobné údaje Príjemcu služby využívajúceho stránky E-shopu spoločnosti Google.com (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) v rozsahu a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov dostupnými tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl (tieto údaje zahrňujú informácie o aktivitách na stránkach E-shopu – vrátane informácie o zariadení, navštívených stránkach, nákupoch, zobrazovaných reklamách a spôsobe používania služieb – nezávisle na tom, či má Príjemca služby účet Google, a či je k nemu prihlásený).

5. PROFILOVANIE V E-SHOPE

 1. 5.1. Nariadenie GDPR ukladá Prevádzkovateľovi povinnosť informovať o automatizovanom činení rozhodnutí, vrátane profilovania, ktoré je spomínané v čl. 22 ods. 1 a 4 nariadenia GDPR, a, prinajmenšom v týchto prípadoch, podstatné informácie o pravidlách ich činení, a tiež o význame a predvídaných následkoch takéhoto spracúvania pre osoby, ktorých sa údaje týkajú. Administrátor to vedie v očividnosti a uvádza v tomto bode zásad ochrany osobných údajov informácie týkajúce sa možného profilovania. 

 2. 5.2. Prevádzkovateľ môže v E-shope používať profilovanie pre účely priameho marketingu, ale rozhodnutia činené Prevádzkovateľom na jeho základe sa netýkajú uzatvorenia alebo odmietnutia uzatvorenia Kúpnej zmluvy, alebo možnosti používať Elektronické služby v E-shope. Výsledkom používania profilovania v E-shope môže byť napr. pridelenie zľavy danej osobe, zaslanie jej zľavového kódu, pripomenutie nedokončených nákupov, zaslanie návrhu Produktu, ktorý môže zodpovedať záujmom alebo preferenciám danej osoby alebo tiež ponúknutie lepších podmienok v porovnaní so štandardnou ponukou E-shopu. Aj napriek profilovaniu daná osoba činí slobodné rozhodnutie, či bude chcieť využiť takto získanú zľavu, alebo lepšie podmienky a nakúpiť v E-shope.

 3. 5.3. Profilovanie v E-shope spočíva v automatickej analýze alebo prognóze chovania danej osoby na stránkach E-shopu, napr. prostredníctvom pridania konkrétneho Produktu do košíka, prezerania stránky konkrétneho Produktu v E-shope alebo tiež analýzou doterajšej histórie nákupov vykonávaných v E-shope. Podmienkou takéhoto profilovania je disponovanie osobnými údajmi danej osoby Prevádzkovateľom, aby jej mohol následne zaslať napr. zľavový kód. 

 4. 5.4. Osoba, ktorej sa údaje týkajú, má právo na to, aby nepodliehala rozhodnutiu, ktoré sa opiera výhradne o automatizovanie spracúvanie, vrátane profilovania, a vyvoláva voči tejto osobe právne následky alebo ju iným podobným spôsobom podstatne ovplyvňuje.

6. PRÁVA OSOBY, KTOREJ SA ÚDAJE TÝKAJÚ 

 1. 6.1. Právo na prístup, opravovanie, obmedzenie, odstránenie alebo prenášanie – osoba, ktorej sa údaje týkajú, má právo požadovať po Prevádzkovateľovi prístup k svojim osobným údajom, ich opravovanie, odstránenie („právo byť zabudnutý“) alebo obmedzenie spracúvania a má právo vzniesť odpor proti spracúvaniu, a tiež má právo na prenášanie svojich údajov. Podrobné podmienky vykonávania vyššie uvedených práv sú uvedené v čl. 15 – 21 nariadenia GDPR. 

 2. 6.2. Právo kedykoľvek stiahnuť súhlas – osoba, ktorej údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom na základe vyjadreného súhlasu (na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) nariadenia GDPR), má právo kedykoľvek súhlas stiahnuť bez vplyvu na zhodu spracúvania, ktoré prebiehalo na základe súhlasu pred jeho stiahnutím, s právom.

 3. 6.3. Právo na vznesenie sťažnosti na dozorný orgán – osoba, ktorej údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom, má právo vzniesť sťažnosť na dozorný orgán spôsobom a v režime definovanom v predpisoch nariadenia GDPR a poľského práva, predovšetkým zákona o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom v Poľsku je predseda Úradu na ochranu osobných údajov. 

 4. 6.4. Právo na odpor – osoba, ktorej sa údaje týkajú, má právo kedykoľvek vzniesť odpor – z príčin súvisiacich s jej zvláštnou situáciou – voči spracúvaniu jej sa týkajúcich osobných údajov, založený na čl. 6 ods. 1 písm. e) (verejný záujem alebo úloha) alebo f) (právne opodstatnený záujem prevádzkovateľa), vrátane profilovania na základe týchto predpisov. Prevádzkovateľ už v takom prípade nesmie spracúvať tieto osobné údaje. Iba ak by uviedol existenciu právne platných opodstatnených základov na spracúvanie, nadradených voči záujmom, právam a slobode osoby, ktorej sa údaje týkajú, alebo základov na stanovenie, domáhanie sa alebo obrany nárokov.

 5. 6.5. Právo na odpor vo veci priameho marketingu – pokiaľ sú osobné údaje spracúvané pre potreby priameho marketingu, osoba, ktorej sa údaje týkajú, má právo kedykoľvek vzniesť odpor proti spracúvaniu jej sa týkajúcich osobných údajov pre potreby takéhoto marketingu, vrátane profilovania, v rozsahu, v ktorom je spracúvanie spojené s takýmto priamym marketingom.

 6. 6.6. Kvôli realizácii oprávnení uvedených v tomto bode zásad ochrany súkromných údajov, možno kontaktovať Prevádzkovateľa zaslaním príslušnej písomnej správy alebo elektronickou poštou na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v úvode zásad ochrany osobných údajov alebo s pomocou kontaktného formulára dostupného na stránkach E-shopu.

7. COOKIES V E-SHOPE A ANALYTIKA

 1. 1.2. Súbory cookies sú malé textové informácie v podobe textových súborov zasielané serverom a ukladané na strane osoby navštevujúcej stránky E-shopu (napr. na pevnom disku počítača, notebooku alebo na pamäťovej karte smartfónu – v závislosti na tom, aké zariadenie používa návštevník nášho E-shopu). Podrobné informácie týkajúce sa súborov Cookies a histórie ich vzniku možno nájsť napr. tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 2. 1.3. Súbory Cookies, ktoré môžu byť odosielané stránkami E-shopu, možno rozdeliť na rôzne druhy, podľa nasledujúcich kritérií:

  S ohľadom na ich dodávateľov: 

  1. vlastné (tvorené stránkami E-shopu Prevádzkovateľa) a

  2. patriace tretím osobám/subjektom (iným než Prevádzkovateľ)

  S ohľadom na obdobie ich uchovávania na zariadení osoby navštevujúce stránky E-shopu: 

  1. dočasné (uchovávané do doby odhlásenia sa z E-shopu alebo vypnutia internetového prehliadača) a 

  2. trvalé (uchovávané po určený čas, definovaný parametrami každého súboru alebo do doby ručného odstránenia)

  S ohľadom na účel ich využitia:

  1. nevyhnutné (umožňujúce správne fungovanie stránok E-shopu),

  2. funkčné//preferenčné (umožňujúce prispôsobenie stránok E-shopu preferenciám osôb navštevujúcich stránky),

  3. analytické a výkonnostné (zhromažďujúce informácie 

   o spôsobe využívania stránok E-shopu),

  4. marketingové, reklamné a sociálne (zhromažďujúce informácie 

   o osobe navštevujúcej stránky E-shopu za účelom zobraziť tejto osobe personalizované reklamy a vedenie iných marketingových aktivít, tiež na iných internetových stránkach, než sú tie E-shopu, ako sú sociálne siete

 3. 1.4. Prevádzkovateľ môže spracúvať údaje obsiahnuté v súboroch Cookies počas využívania stránok E-shopu návštevníkmi, a to pre nasledujúce konkrétne účely:

  Ciele používania súborov Cookies v E-shope Prevádzkovateľa

  identifikácia Príjemcov služieb ako prihlásených v E-shope a zobrazovanie, že sú prihlásení (nevyhnutné súbory Cookies)

  zapamätanie Produktov pridaných do košíka za účelom podať Objednávku (nevyhnutné súbory Cookies)

  zapamätanie údajov z vyplnených objednávkových formulárov, dotazníkov alebo prihlasovacích údajov do E-shopu (nevyhnutné alebo/a funkčné/preferenčné súbory Cookies)

  prispôsobovanie obsahu stránok E-shopu individuálnym preferenciám Príjemcov služieb (napr. týkajúcich sa farieb, veľkosti písma, rozvrhnutia stránky) a optimalizácia využívania stránok E-shopu (funkčné/preferenčné súbory Cookies)

  edenie anonymných štatistík predstavujúcich spôsob používania stránok E-shopu (štatistické súbory Cookies)

  remarketing, teda prieskum rysov chovania návštevníkov E-shopu prostredníctvom anonymnej analýzy ich aktivít (napr. opakujúce sa návštevy na určitých stránkach, kľúčové slová a pod.) za účelom vytvoriť ich profil a poskytovať im reklamy prispôsobené ich predpokladaným záujmom, tiež vtedy, keď navštevujú iné webové stránky v reklamnej sieti Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd. (marketingové, reklamné a sociálne súbory Cookies)

 4. 1.5. V najobľúbenejších internetových prehliadačoch si môžete overiť, aké súbory Cookies (vrátane obdobia činnosti súborov Cookies a ich dodávateľov) sú v daný okamžik zasielané stránkami E-shopu, nasledovne:

  V prehliadači Chrome:  
  (1) 
  v adresnom riadku kliknite na ikonu visiacej zámky vľavo, (2) prejdite do záložky „Súbory cookie“.

  V prehliadači Firefox:  
  (1)
   v adresnom riadku kliknite na ikonu štítu vľavo, (2) prejdite do záložky „Povolené“ alebo „Zablokované“, (3) kliknite na pole „Súbory cookie na sledovanie medzi webmi“, „Sledovače sociálnych sietí“ alebo „Obsah so sledovačmi“

  V prehliadači Internet Explorer: 
  (1) kliknite na menu „Nástroje“, (2) prejdite do záložky „Internetové možnosti“, (3) prejdite do záložky „Všeobecné“, (4) prejdite do záložky „Nastavenia“, (5) kliknite na pole „Zobraziť súbory“

  V prehliadači Opera: 
  (1) 
  v adresnom riadku kliknite na ikonu visiacej zámky vľavo, (2) prejdite do záložky „Súbory cookie“.

  V prehliadači Safari: 
  (1) 
  kliknite na menu „Preferencie“, (2) prejdite do záložky „Súkromie“, (3) kliknite na pole „Spravovať dáta webu“

  Nezávisle na prehliadači s pomocou nástrojov dostupných napr. na stránke: https://www.cookiemetrix.com/ alebo: https://www.cookie-checker.com/

 5. 1.6. Štandardne vo východiskovom nastavení väčšina na trhu dostupných internetových prehliadačov akceptuje ukladanie súborov Cookies. Každý má možnosť určiť podmienky používania súborov Cookies s pomocou nastavenia vlastného internetového prehliadača. Znamená to napr. možnosť čiastočne obmedziť (napr. časovo) alebo úplne vypnúť možnosť ukladania súborov Cookies – v tom poslednom prípade to ale môže ovplyvniť niektoré funkcie E-shopu (napríklad nemusí byť možné prejsť cestou Objednávky pred objednávkový formulár s ohľadom na nezapamätanie Produktov v košíku počas po sebe idúcich krokov podávania Objednávky).

 6. 1.7. Nastavenie internetového prehliadača v rozsahu súborov Cookies je dôležité z hľadiska súhlasu s používaním súborov Cookies naším E-shopom – v súlade s predpismi môže byť takýto súhlas vyjadrený tiež nastavením internetového prehliadača. Podrobné informácie o zmene nastavení týkajúce sa súborov Cookies a ich samostatného odstraňovania v najobľúbenejších internetových prehliadačoch sú dostupné v časti pomocník internetového prehliadača a na nižšie uvedených stránkach (stačí kliknúť na daný odkaz):

  v prehliadači Chrome

  v prehliadači Firefox

  v prehliadači Internet Explorer

  v prehliadači Opera

  v prehliadači Safari

  v prehliadači Microsoft Edge

 7. 1.8. Prevádzkovateľ môže v E-shope využívať služby Google Analytics, Universal Analytics dodávané firmou Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Tieto služby pomáhajú Prevádzkovateľovi viesť štatistiky a analyzovať pohyb v E-shope. Zhromažďované údaje sú spracúvané v rámci vyššie uvedených služieb na generovanie štatistík užitočných pri správe E-shopu a analýze prevádzky v E-shope. Tieto údaje majú hromadný charakter. Prevádzkovateľ s pomocou vyššie uvedených služieb v E-shope zhromažďuje také údaje, ako zdroje a médium získania návštevníkov E-shopu a spôsobu ich chovania na stránkach E-shopu, informácie o zariadeniach a prehliadačoch, z ktorých stránky navštevujú, IP a doménu, geografické a demografické (vek, pohlavie) údaje a záujmy.

 8. 7.1. Daná osoba môže ľahko zablokovať sprístupnenie Google Analytics informácií o jej aktivitách na stránkach E-shopu – kvôli tomu možno napríklad inštalovať doplnok do prehliadača sprístupnený firmou Google Ireland Ltd., dostupný tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. 8.1. E-shop môže obsahovať linky a odkazy na iné webové stránky. Prevádzkovateľ odporúča sa po prechode na iné stránky zoznámiť s tam stanovenými zásadami ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú len e-shopu prevádzkovateľa. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Môžeme vám pomôcť!

48 182 610 894

info@kegel24.sk

Sme vám k dispozícii:
Pon. - Pia. 8.00 - 16.00