OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU 
KEGEL24.SK

OBSAH: 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V E-SHOPE

 3. PODMIENKY UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

 4. SPÔSOBY A TERMÍNY PLATIEB ZA PRODUKT

 5. CENA, SPÔSOBY A TERMÍNY DOPRAVY A ODBERU PRODUKTU

 6. REKLAMÁCIA PRODUKTU

 7. MIMOSÚDNE SPÔSOBY RIEŠENIA REKLAMÁCIÍ A VYMÁHANIE NÁROKOV A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM

 8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 9. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV

 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 11. VZOR FORMULÁRA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

E-shop www.kegel24.sk dbá na práva spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa nemôže zriecť práv, ktoré mu sú udelené v zákone o právach spotrebiteľa. Ustanovenia zmlúv pre spotrebiteľa menej priaznivé než ustanovenia zákona o právach spotrebiteľa sú neplatné a na ich mieste sa uplatňujú predpisy zo zákona o právach spotrebiteľa. Preto tiež ustanovenia týchto obchodných podmienok nemajú za cieľ vylúčiť ani obmedziť akékoľvek práva spotrebiteľov, ktoré im patria na základe bezpodmienečne platných právnych predpisov, a všetky prípadné pochybnosti je nutné vysvetľovať v prospech spotrebiteľa. V prípade eventuálneho rozporu ustanovení týchto podmienok s vyššie uvedenými predpismi majú prednosť tieto predpisy a je nutné ich uplatňovať.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. 1.1. E-shop dostupný na internetovej adrese www.kegel24.sk je prevádzkovaný spoločnosťou KEGEL-BŁAŻUSIAK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA so sídlom v Nowom Targu (adresa sídla a korešpondenčná adresa: ul. Składowa 26, 34-400 Nowy Targ); zapísanou do Registra podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000494298; registračný súd, na ktorom je uložená dokumentácia spoločnosti: Okresný súd pre Kraków-Śródmieście v Krakove, XII. hospodársky odbor Národného súdneho registra; DIČ (NIP) 7352858760, IČ (REGON) 123030158, adresa elektronickej pošty: info@kegel24.sk a kontaktné telefónne číslo: +48 (12) 267 23 99.

 2. 1.2. Tieto Obchodné podmienky sú zamerané ako na spotrebiteľov, tak na podnikateľov používajúcich E-shop, iba ak by dané ustanovenie Obchodných podmienok uvádzalo inak. 

 3. 1.3. Prevádzkovateľom osobných údajov spracúvaných v E-shope v súvislosti s realizáciou ustanovení týchto Obchodných podmienok je Predávajúci. Osobné údaje sú spracúvané pre účely, po obdobie a na základe a podľa pravidiel uvedených v zásadách ochrany osobných údajov, zverejnených na stránkach E-shopu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú predovšetkým zásady týkajúce sa spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom v E-shope, vrátane základov, účelu a obdobia spracúvania osobných údajov, a práva osôb, ktorých sa údaje týkajú, a tiež informácie vo vzťahu k používaniu súborov cookies a analytických nástrojov v E-shope. Používanie E-shopu, vrátane vykonávania nákupov, je dobrovoľné. Podobne, s tým spojené uvedenie osobných údajov Príjemcom služby alebo Zákazníkom používajúcim E-shop je dobrovoľné, s výhradou výnimiek uvedených v zásadách ochrany osobných údajov (uzatvorenie zmluvy a zákonné povinnosti Predávajúceho). 

 4. 1.4. Definícia:

 5. 1.1.1. PRACOVNÝ DEŇ – jeden deň od pondelka do piatka s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.

 6. 1.1.2. REGISTRAČNÝ FORMULÁR – formulár dostupný v E-shope umožňujúci vytvorenie Účtu.

 7. 1.1.3.OBJEDNÁVACÍ FORMULÁR – Elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v E-shope umožňujúci podanie Objednávky, predovšetkým prostredníctvom pridania Produktov do elektronického košíka a určenia podmienok Kúpnej zmluvy, vrátane spôsobu dopravy a platieb.

 8. 1.1.4. ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, a v prípadoch predvídaných všeobecne platnými predpismi tiež fyzická osoba disponujúca obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť; – ktorá uzatvorila alebo hodlá uzavrieť s Predávajúcim Kúpnu zmluvu.

 9. 1.1.5. OBČIANSKY ZÁKONNÍK – zákon občiansky zákonník zo dňa 23. apríla 1964 (Zb. z. 1964, č. 16, pol. 93 v znení neskorších predpisov).

 10. 1.1.6. ÚČET – Elektronická služba, znamená individuálny názov (prihlasovacie meno) a heslo uvedené Príjemcom služieb, súbor zdrojov v teleinformačnom systéme Poskytovateľa služby, v ktorom sú zhromažďované údaje uvedené Príjemcom služieb a informácie o ním podaných Objednávkach v E-shope

 11. 1.1.7. NEWSLETTER – Elektronická služba, elektronická distribučná služba poskytovaná Poskytovateľom služieb prostredníctvom elektronickej pošty e-mail, ktorá umožňuje všetkým Príjemcom služby, ktorí ju využívajú, automatické dostávanie cyklických obsahov jednotlivých vydaní newslettera obsahujúceho informácie o Produktoch, novinkách a akciách v E-shope od Poskytovateľa služby.

 12. 1.1.8. PRODUKT – hnuteľná vec alebo služba dostupná v E-shope, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.

 13. 1.1.9. PODMIENKY – tieto Obchodné podmienky E-shopu.

 14. 1.1.10. E-SHOP – E-shop Poskytovateľa služby dostupný na internetovej adrese: www.kegel24.sk.

 15. 1.1.11. PREDÁVAJÚCI; POSKYTOVATEĽ SLUŽBY – KEGEL-BŁAŻUSIAK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA so sídlom v Nowom Targu (adresa sídla a korešpondenčná adresa: ul. Składowa 26, 34-400 Nowy Targ); zapísaná do Registra podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000494298; registračný súd, na ktorom je uložená dokumentácia spoločnosti: Okresný súd pre Kraków-Śródmieście v Krakove, XII. hospodársky odbor Národného súdneho registra; DIČ (NIP) 7352858760, IČ (REGON) 123030158, adresa elektronickej pošty:  info@kegel24.sk  a kontaktné telefónne číslo: +48 (12) 267 23 99.

 16. 1.1.12. KÚPNA ZMLUVA – Kúpna zmluva na Produkt uzatváraná alebo uzatvorená medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom E-shopu.

 17. 1.1.13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronickou cestou Poskytovateľom služby v prospech Príjemcu služby prostredníctvom E-shopu.

 18. 1.1.14. PRÍJEMCA SLUŽBY – (1) fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, a v prípadoch predvídaných všeobecne platnými predpismi tiež fyzická osoba disponujúca obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť; – používajúca alebo hodlajúca používať Elektronickú službu. 

 19. 1.1.15. ZÁKON O PRÁVACH SPOTREBITEĽA – zákon zo dňa 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (Zb. z. 2014, pol. 827 v znení neskorších predpisov).

 20. 1.1.16. OBJEDNÁVKA – vyhlásenie Zákazníka podávané pomocou Objednávkového formulára a smerujúce priamo k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy na Produkt s Predávajúcim.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V E-SHOPE

 1. 2.1. V E-shope sú dostupné nasledujúce Elektronické služby: Účet, objednávkový formulár a newsletter,

 2. 1.1.17. Účet – využívanie Účtu je možné po vykonaní celkom dvoch po sebe idúcich krokov Príjemcom služby – (1) vyplnenie registračného formulára a (2) kliknutie na pole „Uložiť“. V registračnom formulári je nevyhnutné uvedenie nasledujúcich údajov Príjemcu služby: meno a priezvisko/názov firmy, adresa elektronickej pošty a heslo. Účet možno tiež vytvoriť označením príslušného checkboxu počas podávania Objednávky a uvedenia hesla – s okamžikom podania Objednávky je Účet vytvorený.

 3. 1.1.17.1. Elektronická služba Účet je poskytovaná bezúplatne po neobmedzenú dobu. Príjemca služby má možnosť kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odstrániť Účet (rezignovať na Účet) odoslaním príslušnej požiadavky Poskytovateľovi služby, predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: info@kegel24.sk alebo tiež písomne na adresu: ul. Grota Roweckiego 10, 30-354 Kraków, Poľsko.

 4. 1.1.18. Objednávkový formulár – používanie objednávkového formulára začína v okamžiku, kedy Zákazník pridá prvý Produkt do elektronického košíka v E-shope. K podaniu Objednávky dochádza potom, čo Zákazník vykoná celkom dva po sebe idúce kroky – (1) po vyplnení objednávkového formulára a (2) po vyplnení objednávkového formulára klikne na stránkach E-shopu na pole „ Objednávka so záväzkom úhrady“ – do tej doby existuje možnosť samostatnej úpravy zadaných údajov (kvôli tomu sa riaďte zobrazovanými oznámeniami a informáciami dostupnými na stránkach E-shopu). V objednávkovom formulári je nevyhnutné, aby Zákazník uviedol nasledujúce údaje týkajúce sa Zákazníka: meno a priezvisko/názov firmy, adresa (ulica, s. č./č. b., PSČ, obec, štát), adresa elektronickej pošty, kontaktné telefónne číslo a údaje týkajúce sa Kúpnej zmluvy. Produkt/y, počet produktu/ov, miesto a spôsob doručenia produktu/ov, spôsob platby. V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je nevyhnutné tiež uvedenie názvu firmy a DIČ.

 5. 1.1.18.1. Elektronická služba objednávkový formulár je poskytovaná bez úplaty a má jednorazový charakter, je zakončená v okamžiku podania objednávky jeho prostredníctvom alebo v okamžiku predošlého ukončenia podávania objednávky jeho prostredníctvom Príjemcom služby. 

 6. 1.1.19. Newsletter – k používaniu newslettera dochádza potom, čo je v záložke „Newsletter“ viditeľnej na stránkach e-shopu, uvedená adresa elektronickej pošty, na ktorú majú byť zasielané jednotlivé vydania newslettera, a kliknutie na pole „Prihlásiť sa na odber“. Na odber newslettera sa možno tiež prihlásiť označením príslušného štvorčeka počas zakladania Účtu alebo podaním Objednávky – v okamžiku vytvorenia Účtu alebo podania Objednávky je Príjemca služby prihlásený na odber newslettera.

 7. 1.1.19.1. Elektronická služba newsletter je poskytovaná bezúplatne po neobmedzenú dobu. Príjemca služby má možnosť kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zrušiť odber newslettera (rezignovať na newsletter) odoslaním príslušnej požiadavky Poskytovateľovi služby, predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: sklep@thebodyshop.pl, alebo tiež písomne na adresu: ul. info@kegel24.sk alebo tiež písomne na adresu: ul. Grota Roweckiego 10,  30-354 Kraków, Poľsko.

 8. 2.2. Technické požiadavky nevyhnutné pre spoluprácu s teleinformačným systémom, ktorý používa Poskytovateľ služby: (1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet; (2) prístup k elektronickej pošte; (3) internetový prehliadač: Mozilla Firefox vo verzii 17.0 a vyššej alebo Internet Explorer vo verzii 10.0 a vyššej, Opera vo verzii 12.0 a vyššej, Google Chrome vo verzii 23.0. a vyššej, Safari vo verzii 5.0 a vyššej, Microsoft Edge vo verzii 25.10586.0.0 a vyššej; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie displeja: 1024 x 768; (5) spustenie možnosti ukladania súborov Cookies a podpory Javascript v internetovom prehliadači.

 9. 2.3. Príjemca služby je povinný používať E-shop v súlade s právom a dobrými mravmi a zohľadňovať pritom úctu k osobným statkom a autorským právam a duševnému vlastníctvu Poskytovateľa služby a tretích osôb. Príjemca služby je povinný zadávať údaje zhodujúce sa s faktickým stavom. Príjemca služby zaväzuje zákaz dodávať obsah nelegálneho charakteru.

 10. 2.4. Režim reklamačného konania týkajúci sa Elektronických služieb:

 11. 1.1.20. Reklamácie spojené s poskytovaním Elektronických služieb Poskytovateľom služieb a ostatné reklamácie spojené s činnosťou E-shopu (s výnimkou postupu reklamácie Produktu, ktorý bol uvedený v bode 6 Obchodných podmienok) môže Príjemca služby podávať napríklad: 

 12. 1.1.20.1. písomne na adrese: ul. Grota Roweckiego 10, 30-354 Kraków, Poľsko;

 13. 1.1.20.2. telefonicky na čísle: +48 (12) 267 23 99.

 14. 1.1.20.3. elektronickou formou prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: info@kegel24.sk.

 15. 1.1.21. Odporúča sa, aby Príjemca služby v popise reklamácie uviedol: (1) informáciu a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, predovšetkým druhu a dátumu výskytu nezrovnalosti; (2) požiadavku Príjemcu služby; a (3) kontaktné údaje osoby podávajúcej reklamácie – uľahčí to a urýchli posúdenie reklamácie Poskytovateľom služby. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú iba charakter odporúčaní a neovplyvňujú účinnosť reklamácií podaných s opomenutím odporúčaného popisu reklamácie.

 16. 1.1.22. K vyjadreniu sa Poskytovateľa služby k reklamácii dochádza okamžite, najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jej podania. 

3. PODMIENKY UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

 1. 3.1. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim prebieha po predchádzajúcom podaní Objednávky Zákazníkom s pomocou objednávkového formulára v E-shope, v súlade s bodom 2.1.2 Podmienok. 

 2. 3.2. Cena Produktu uvedená na stránkach E-shopu je vyjadrená v Eurách a obsahuje dane. O celkovej cene Produktu, ktorý je predmetom Objednávky, spoločne s daňami, a tiež o cene dodania (vrátane poplatkov za prepravu, doručenie a poštové služby) a o iných nákladoch, a, keď nie je možné stanoviť výšku týchto poplatkov, o povinnosti ich úhrady, je Zákazník informovaný na stránkach E-shopu v priebehu podávania Objednávky, tiež v okamžiku, keď Zákazník vyjadruje úmysel nechať sa zaviazať Kúpnou zmluvou.

 3. 3.3. Postup uzatvorenia Kúpnej zmluvy v E-shope prostredníctvom objednávkového formulára

 4. 1.1.23. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim prebieha po predchádzajúcom podaní Objednávky Zákazníkom v e-shope, v súlade s bodom 2.1.2 Podmienok. 

 5. 1.1.24. Po podaní Objednávky Predávajúci neodkladne potvrdí jej prijatie a zároveň prijme Objednávku na realizáciu. Potvrdenie prijatia Objednávky a jej prijatie na realizáciu prebieha zaslaním príslušnej e-mailovej správy Predávajúcim Zákazníkovi na adresu elektronickej pošty Zákazníka uvedenú Zákazníkom počas podávania Objednávky, ktorá obsahuje minimálne vyhlásenie Predávajúceho o prijatí Objednávky a o jej prijatí na realizáciu a potvrdenie uzatvorenia Kúpnej zmluvy. V okamžiku, keď Zákazník dostane vyššie uvedenú e-mailovú správu, sa uzatvára Kúpna zmluva medzi Zákazníkom a Predávajúcim.

 6. 3.4. Zachytenie, zaistenie a sprístupnenie obsahu uzatvorenia Kúpnej zmluvy Zákazníkovi prebieha prostredníctvom (1) sprístupnenia týchto Obchodných podmienok na stránkach E-shopu a (2) zaslaním Zákazníkovi e-mailovej správy uvedenej v bode 3.3.2. podmienok. Obsah Kúpnej zmluvy je navyše zachytený a zabezpečený v informačnom systéme E-shopu Predávajúceho.

4. SPÔSOBY A TERMÍNY PLATIEB ZA PRODUKT

 1. 4.1. Predávajúci Zákazníkovi sprístupňuje nasledujúce spôsoby platieb realizovaných na základe Kúpnej zmluvy: 

 2. 1.1.25. Platba v hotovosti alebo kartou na dobierku pri prevzatí zásielky.

 3. 1.1.26. Platba v hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere.

 4. 1.1.27. Platba bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho.

 5. 1.1.28. Elektronické platby a platby kreditnou kartou prostredníctvom Dotpay.pl - možné aktuálne spôsoby platby sú uvedené na webovej stránke internetového obchodu v záložke Informácie o spôsoboch platby a na webovej stránke http://www.dotpay.pl.

 6. 1.1.28.1. Zúčtovanie elektronických platieb a transakcií platobnými kartami sa vykonáva podľa výberu zákazníka prostredníctvom Dotpay.pl. Elektronické platby a spracovanie platobných kariet zabezpečuje:

 7. 1.1.28.1.1. Przelewy24.pl - spoločnosť PayPro SA so sídlom v Krakove (adresa: ul. Wielicka 72, 30-552 Krakov), zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000700791 Okresným súdom pre Krakov - Śródmieście v Krakove, XI. hospodársky odbor, so základným imaním 4 000 000,00 PLN splateným v plnej výške, NIP 6342661860, REGON 240770255.

 8. 1.1.29. Elektronické platby a platby kreditnou kartou prostredníctvom služby PayPal - aktuálne dostupné spôsoby platby sú uvedené na webových stránkach internetového obchodu v záložke Informácie o spôsoboch platby a na webovej stránke http://www.paypal.com.
 9. 1.1.29.1 Úhrada elektronických platieb a transakcií kreditnou kartou sa uskutočňuje podľa voľby zákazníka prostredníctvom služby PayPal. Spracovanie elektronických platieb a transakcií platobnou kartou vykonáva:
 10. 1.1.29.1.1 Spoločnosť PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. je úverová inštitúcia (alebo banka), ktorá má povolenie a podlieha dohľadu luxemburskej Komisie pre dohľad nad finančným sektorom, Commission de Surveillance du Secteur Financier (alebo CSSF). Sídlo CSSF je 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. so sídlom v Luxemburgu,
 11. 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luxemburg. Číslo obchodného registra: R.C.S. Luxembourg B 118 349. Číslo DPH: LU22046007. 
 12. 4.2. Termín splatnosti:

 13. 1.1.29. V prípade, že si Zákazník vyberie bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou, je povinný vykonať platbu do 7 kalendárnych dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 14. 1.1.30. V prípade, že si Zákazník vyberie platbu v hotovosti na dobierku pri prevzatí zásielky alebo platbu hotovosťou alebo kartou pri osobnom odbere, je Zákazník povinný vykonať platbu pri prevzatí zásielky.

5. CENA, SPÔSOBY A TERMÍNY DOPRAVY A ODBERU PRODUKTU

 1. 5.1. Doprava Produktu je dostupná na území Slovenska.

 2. 5.2. Dodanie Produktu Zákazníkovi je spoplatnené, iba ak by Kúpna zmluva určovala inak. Náklady na dopravu Produktu (vrátane poplatkov za prepravu, doručenie a poštové služby) sú Zákazníkovi uvedené na stránkach E-shopu v informačnej záložke týkajúcej sa nákladov na dopravu a počas podávania Objednávky, vrátane okamžiku, keď Zákazník vyjadruje úmysel nechať sa zaviazať Kúpnou zmluvou. 

 3. 5.3. Osobný odber Produktu Zákazníkom je bezplatný. 

 4. 5.4. Predávajúci sprístupňuje Zákazníkovi nasledujúce spôsoby dopravy alebo odberu Produktu:

 5. 1.1.31. Kuriérna zásielka, kuriérna zásielka na dobierku.

 6. 1.1.32. Paletová zásielka – v prípade veľkorozmerných objednávok, po individuálnom stanovení ceny a spôsobu dopravy s Predávajúcim

 7. 5.5. Termín doručenia Produktu, ktorý je hnuteľnou vecou, k Zákazníkovi činí až 10 pracovných dní, iba ak by bol v popise daného Produktu alebo počas podávania Objednávky uvedený kratší termín. V prípade Produktov s rôznym termínom dodania, je termínom dodania najdlhší uvedený termín, ktorý avšak nesmie prekročiť 10 pracovných dní. 

  V prípade individualizovaných výrobkov – napr. s nášivkou, ku ktorým zákazník objednáva doplňujúcu službu priamo spojenú s daným Produktom, ktorý je hnuteľnou vecou, predstavuje dodacia lehota 30 dní, iba ak by v popise daného Produktu alebo počas podávania Objednávky bol uvedený kratší termín. Termín dodania Produktu k Zákazníkovi sa začína počítať nasledovne:

 8. 1.1.34. V prípade, že si Zákazník vyberie platbu bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania na bankový účet alebo zúčtovací účet predávajúceho.

 9. 1.1.35. V prípade, že si Zákazník vyberie platbu v hotovosti na dobierku – odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

6. REKLAMÁCIA PRODUKTU 

 1. 6.1. Základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho voči Zákazníkovi, pokiaľ má predávaný Produkt fyzickú alebo právnu chybu, sú definované všeobecne platnými právnymi predpismi, predovšetkým v občianskom zákonníku (vrátane čl. 556 – 576 občianskeho zákonníka). 

 2. 6.2. Predávajúci je povinný dodať Zákazníkovi Produkt bez chýb.

 3. 6.3. Reklamácia môže byť Zákazníkom podaná napríklad:

 4. 1.1.38. písomne na adrese: ul. Grota Roweckiego 10, 30-354 Kraków, Poľsko;

 5. 1.1.39. elektronickou formou prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: info@kegel24.sk;

 6. 6.4. Odporúča sa, aby Zákazník v popise reklamácie uviedol: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, predovšetkým druhu a dátumu výskytu chyby; (2) požiadavku spôsobu dovedenia Produktu do zhody s Kúpnou zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo o odstúpení od Kúpnej zmluvy; a (3) kontaktné údaje osoby podávajúcej reklamáciu – to uľahčí a urýchli posúdenie reklamácie Predávajúcim. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú iba charakter odporúčaní a neovplyvňujú účinnosť reklamácií podaných s opomenutím odporúčaného popisu reklamácie.

 7. 6.5. Predávajúci sa k reklamácii Zákazníka vyjadrí okamžite, najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jej podania. Pokiaľ Zákazník, ktorý je spotrebiteľ a uplatňuje nároky plynúce zo zákonnej záruky, požadoval výmenu veci alebo odstránenie chyby, alebo pokiaľ podal vyhlásenie o znížení ceny, pričom určil čiastku, o ktorú má byť cena znížená, a Predávajúci sa k tejto žiadosti nevyjadril v lehote 14 kalendárnych dní, prijíma sa, že túto požiadavku uznal za opodstatnenú.

 8. 6.6. Zákazník, ktorý uplatňuje nároky plynúce zo zákonnej záruky, je na žiadosť Predávajúceho povinný dodať chybný Produkt na adresu, ktorú Predávajúci uvedie po odoslaní reklamácie Zákazníkom. V prípade odlišných ustanovení sa prijíma nasledujúce:

 9. 1.1.40. adresou príslušnou na odoslanie Produktu je adresa: CzechLogistic- Kegel-Błażusiak, ul. Bytčická 76, P.O. BOX 5, 01681 Žilina, Slovensko.

 10. 6.7. V prípade Zákazníka, ktorý je spotrebiteľ, hradí náklady na doručenie Produktu Predávajúci. Pokiaľ by s ohľadom na druh Produktu alebo spôsob jeho inštalácie bolo dodanie Produktu Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľ, nadmerne sťažené, je Zákazník povinný sprístupniť Produkt Predávajúcemu na mieste, kde sa Produkt nachádza.

7. MIMOSÚDNE SPÔSOBY RIEŠENIA REKLAMÁCIÍ A VYMÁHANIE NÁROKOV A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM

 1. 7.1. Podrobné informácie týkajúce sa možnosti využitia Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľ, mimosúdnych spôsobov riešenia reklamácií a vymáhania nárokov a pravidla prístupu k týmto postupom sú dostupné na webových stránkach Úradu na ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 2. 7.2. U predsedu Úradu na ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov pôsobí tiež kontaktné miesto (telefón: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl alebo doručovacia adresa: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), ktorého úlohou je okrem iného poskytovať pomoc spotrebiteľom v záležitostiach týkajúcich sa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. 

 3. 7.3. Spotrebiteľ má nasledujúce ilustratívne možnosti využitia mimosúdnych spôsobov posudzovania reklamácií a vymáhania nárokov: (1) žiadosť o riešenie sporu k stálemu zmierovaciemu spotrebiteľskému súdu (viac informácií na stránkach: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) žiadosť vo veci mimosúdneho riešenia sporu k vojvodskému inšpektorovi Obchodnej inšpekcie (viac informácií na stránkach inšpektora príslušného s ohľadom na miesto výkonu podnikania Predávajúceho); a (3) pomoc okresného (mestského) spotrebiteľského ombudsmana alebo sociálnej organizácie, medzi ktorej štatutárne úlohy patrí ochrana spotrebiteľov (napr. Federácia spotrebiteľov, Združenie poľských spotrebiteľov). Rady sa poskytujú okrem iného mailom na adrese porady@dlakonsumentow.pl a na čísle spotrebiteľskej infolinky +48 801 440 220 (infolinka je v prevádzke v pracovné dni, v dobe 8:00 – 18:00, poplatok za hovor podľa tarifu operátora).

 4. 7.4. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupná internetová platforma systému riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na európskej úrovni (platforma ODR). Platforma ODR predstavuje interaktívne a mnohojazyčné webové stránky s bodom komplexnej podpory pre spotrebiteľov a podnikateľov smerujúce k mimosúdnemu vyriešeniu sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z internetovej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb (viac informácií na stránkach samotnej platformy alebo na internetovej adrese Úradu na ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 1. 8.1. Každý zákazník (tiež podnikateľ), ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, môže v lehote 30 kalendárnych dní od nej odstúpiť bez uvedenia príčiny a bez nesenia nákladov, s výnimkou nákladov definovaných v bode 8.8 Podmienok. Na dodržanie lehoty stačí odoslanie vyhlásenia pred jej vypršaním. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy možno tiež podať napríklad: 

 2. 1.1.43. písomne na adrese: ul. Grota Roweckiego 10, 30-354 Kraków, Poľsko;

 3. 1.1.44. elektronickou formou prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: info@kegel24.sk;

 4. 8.2. Ukážkový vzor formulára odstúpenia od zmluvy sa nachádza v prílohe č. 2 k zákonu o právach spotrebiteľa a je navyše dostupný v bode 11) Podmienok. Spotrebiteľ môže využiť vzor formulára, ale nie je to povinné.

 5. 8.3. Beh lehoty na odstúpenie od zmluvy začína:

 6. 1.1.45. pre zmluvu, pri ktorej plnení Predávajúci vydáva Produkt, pričom je povinný preniesť jeho vlastníctvo (napr. Kúpna zmluva) – od prevzatia Produktu do držania spotrebiteľom alebo ním uvedenou treťou osobou, inou než dopravca, a v prípade zmluvy, ktorá: (1) zahrňuje viac Produktov, ktoré sú dodávané zvlášť, po šaržiach alebo po častiach – od prevzatia držania posledného Produktu, šarže alebo časti alebo (2) spočíva na pravidelnom dodávaní Produktov po určenú dobu – od prevzatia v držaní prvého z Produktov;

 7. 1.1.46. pre ostatné zmluvy – odo dňa uzatvorenia zmluvy.

 8. 8.4. V prípade odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku, je táto považovaná za neuzatvorenú

 9. 8.5. Predávajúci má povinnosť okamžite, najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky ním vykonané platby, vrátane nákladov na dodanie Produktu (s výnimkou ďalších nákladov vyplývajúcich zo spôsobu dopravy zvoleného Spotrebiteľom, ktorý je iný, než najlacnejší bežný spôsob dopravy dostupný v E-shope). Predávajúci vykoná vrátenie platby využitím rovnakého spôsobu platby, ktorý použil spotrebiteľ, iba ak by spotrebiteľ jasne vyjadril súhlas s iným spôsobom vrátenia, ktorý sa pre neho nespája so žiadnymi nákladmi. Pokiaľ Predávajúci nenavrhol, že sám odoberie produkt od spotrebiteľa, môže zastaviť vrátenie platby prijatej od spotrebiteľa do okamžiku prijatia Produktu späť alebo dodania dokladu o jeho odoslaní spotrebiteľom, v závislosti na tom, ku ktorej udalosti dôjde skôr.

 10. 8.6. Spotrebiteľ má povinnosť okamžite, najneskôr v termíne 14. kalendárneho dňa odo dňa, keď odstúpil od zmluvy, vrátiť produkt Predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe oprávnenej predávajúcim na prevzatie, iba ak by Predávajúci navrhol, že Produkt odoberie sám. Na dodržanie lehoty stačí odoslanie Produktu pred jej vypršaním. Spotrebiteľ môže Produkt vrátiť na adresu, ktorú Predávajúci uvedie zakaždým po prijatí vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. V prípade odlišných ustanovení sa prijíma nasledujúce:

 11. 1.1.47. adresou príslušnou na odoslanie Produktu je adresa: CzechLogistic- Kegel-Błażusiak, ul.Budovateľská 1234 (123kurier DEPO), 03853 Turany, Slovensko.

 12. 8.7. Spotrebiteľ nesie zodpovednosť za pokles hodnoty Produktu, ktorý bude výsledkom jeho používania spôsobom presahujúcim nevyhnutný rozsah pre zistenie charakteru, vlastností a fungovania Produktu.

 13. 8.8. Možné náklady spojené s odstúpením spotrebiteľa od zmluvy, ktoré je povinný niesť spotrebiteľ:

 14. 1.1.50. JPokiaľ si spotrebiteľ vybral iný než najlacnejší bežný spôsob dodania tovaru dostupný v E-shope, nie je Predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi ním vynaložené ďalšie náklady.

 15. 1.1.51. Spotrebiteľ hradí priame náklady na vrátenie Produktu.

 16. 1.1.52. V prípade Produktu, ktorým je služba, ktorej realizácia – na jasné prianie spotrebiteľa – začala pred vypršaním termínu na odstúpenie od zmluvy, má spotrebiteľ, ktorý uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy, po nahlásení takejto žiadosti uhradiť plnenia poskytnuté do okamžiku odstúpenia od zmluvy. Čiastka úhrady sa počíta pomerovo k rozsahu splneného plnenia, zohľadnením v zmluve dohodnutej ceny alebo odmeny. Pokiaľ sú cena alebo odmena nadmerné, je základom pre výpočet tejto čiastky trhová hodnota splneného plnenia.

 17. 8.9. Právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku spotrebiteľovi nenáleží vo vzťahu k zmluvám:

 18. 1.1.53. (1) o poskytovaní služieb, pokiaľ Predávajúci plne realizoval službu s jasným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím plnenia informovaný, že po splnení plnenia predávajúcim stráca právo na odstúpenie od zmluvy; (2) v ktorej cena alebo odmena záleží na kolísaní finančného trhu, nad ktorými nemá Predávajúci kontrolu a ktoré sa môžu vyskytnúť pred vypršaním lehoty na odstúpenie od zmluvy; (3) v ktorej je predmetom plnenia neprefabrikovaný produkt, vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individualizovaných potrieb; (4) v ktorej je predmetom plnenia produkt podliehajúci rýchlej skaze alebo majúci krátky termín spotreby; (5) v ktorej je predmetom plnenia produkt dodávaný v zapečatenom obale, ktorý po otvorení obalu nemožno vrátiť s ohľadom na ochranu zdravia alebo z hygienických dôvodov, pokiaľ bol obal otvorený po dodaní; (6) v ktorej sú predmetom plnenia produkty, ktoré sú po dodaní, s ohľadom na svoj charakter, neoddeliteľne spojené s inými vecami; (7) v ktorej sú predmetom plnenia alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatvorení kúpnej zmluvy, a ktorých dodanie môže prebehnúť až po uplynutí 30 dní a ktorých hodnota záleží na kolísaní na trhu, nad ktorým Predávajúci nemá kontrolu; (8) v ktorej spotrebiteľ výrazne požadoval, aby k nemu Predávajúci prišiel kvôli vykonaniu expresnej opravy alebo údržby; pokiaľ Predávajúci poskytuje navyše iné služby než tie, ktorých realizáciu spotrebiteľ požadoval, alebo dodá iné Produkty než náhradné diely nevyhnutné na vykonanie opravy alebo údržby; náleží spotrebiteľovi právo na odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k ďalším službám alebo Produktom; (9) v ktorej sú predmetom plnenia zvukové alebo vizuálne nahrávky alebo počítačové programy dodané v zapečatenom obale, pokiaľ bol obal otvorený po dodaní; (10) na dodaní denníkov, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom; (11) uzatvoreným cestou verejnej aukcie; (12) o poskytovaní služieb v rozsahu ubytovania iných, než pre bytové účely, prepravy vecí, nájmu áut, gastronómie, služieb spojených s odpočinkom, zábavných, športových alebo kultúrnych udalostí, pokiaľ bol v zmluve uvedený deň alebo obdobie poskytovania služieb; (13) o dodaní digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, pokiaľ realizácia plnenia začala s jasným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po jeho informovaní Predávajúcim o strate práva na odstúpenie od zmluvy.

 19. 8.10. V tomto bode 8. Podmienok obsiahnuté ustanovenia týkajúce sa spotrebiteľa sa odo dňa 1. januára 2021 a pre zmluvy uzatvorené od tohto dňa uplatňujú tiež na Príjemcu služby alebo Zákazníka, ktorý je fyzickou osobou uzatvárajúcou zmluvu priamo spojenú s jeho ekonomickou činnosťou, pokiaľ z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že nemá pre túto osobu profesijný charakter, vyplývajúci predovšetkým z predmetu ňou vykonávanej ekonomickej činnosti, sprístupneného na základe predpisov o Centrálnej evidencii a informáciách o ekonomickej činnosti.

9. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV

 1. 9.1. Tento bod 9. Podmienok a všetky v ňom obsiahnuté ustanovenia sú cielené a tým aj záväzné výhradne pre Zákazníka alebo Príjemcu služby, ktorý nie je spotrebiteľ, a odo dňa 1. januára 2021 aj pre zmluvy uzatvorené od tohto dňa tiež pre Zákazníka, ktorý nie je fyzickou osobou uzatvárajúcou zmluvu priamo spojenú s jej ekonomickou činnosťou, pokiaľ z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že nemá pre túto osobu profesijný charakter, vyplývajúci predovšetkým z predmetu vykonávanej ekonomickej činnosti, sprístupneného na základe predpisov o Centrálnej evidencii a informáciách o ekonomickej činnosti. 

 2. 9.2. Predávajúci má právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa jej uzatvorenia. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v tomto prípade môže prebehnúť bez uvedenia dôvodu a na strane Zákazníka nevytvára žiadne nároky vo vzťahu k Predávajúcemu.

 3. 9.3. Predávajúci má právo obmedziť dostupné spôsoby platby, vrátane požadovania úplnej alebo čiastočnej platby vopred, a to nezávisle na spôsobe platby zvolenom Zákazníkom a skutočnosti uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

 4. 9.4. Poskytovateľ služby môže vypovedať zmluvu o poskytovaní Elektronickej služby s okamžitým účinkom aj bez uvedenia príčiny odoslaním príslušného vyhlásenia Príjemcovi služby.

 5. 9.5. Zodpovednosť Poskytovateľa služby/Predávajúceho vo vzťahu k Príjemcovi služby/Zákazníkovi je, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená – ako v rámci jednotlivých nárokov, tak aj všetkých nárokov ako celku – do vyššie zaplatenej ceny a nákladov na dopravu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy. Obmedzenie čiastkou uvedenou v predchádzajúcej vete sa uplatňuje na všetky nároky, s ktorými Príjemca služby/Zákazník vystúpi vo vzťahu k Poskytovateľovi služby/Predávajúcemu, vrátane prípadu neuzatvorenia Kúpnej zmluvy alebo absencie súvislosti s Kúpnou zmluvou. Poskytovateľ služby/Predávajúci nesie zodpovednosť vo vzťahu k Príjemcovi služby/Zákazníkovi len za typické škody predvídané v okamžiku uzatvorenia zmluvy a nenesie zodpovednosť za ušlý zisk. Predávajúci tiež nezodpovedá za omeškanie v preprave zásielky.

 6. 9.6. Všetky spory vzniknuté medzi Predávajúcim/Poskytovateľom služby a Zákazníkom/Príjemcom služby budú odovzdané príslušnému súdu s ohľadom na sídlo Predávajúceho/Poskytovateľa služby.

10.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. 10.1. Zmluvy uzatvárané cez E-shop sa uzatvárajú v slovenčine.

 2. 10.2. Zmeny Podmienok:

 3. 1.1.54. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo vykonávať zmeny Podmienok zo závažných príčin, teda zmeny právnych predpisov; zmeny spôsobov platieb a dopravy – v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú realizáciu ustanovení týchto Podmienok. 

 4. 1.1.55. V prípade, že na základe týchto Podmienok budú uzatvorené zmluvy kontinuálneho charakteru (napr. poskytovanie Elektronickej služby – Účet) viažu zmenené podmienky Príjemcu služby, pokiaľ boli dodržané požiadavky definované v čl. 384 a 384 [1] občianskeho zákonníka, teda Príjemca služby bol správne informovaný o zmenách a nevypovedal zmluvu v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa vyrozumenia. V prípade, keď by zmena podmienok mala za následok zavedenie akýchkoľvek nových poplatkov alebo zvýšenie tých súčasných, má Príjemca služby právo na odstúpenie od zmluvy.

 5. 1.1.56. V prípade uzatvorenia zmlúv na základe týchto Podmienok s iným charakterom, než kontinuálne zmluvy (napr. kúpna zmluva), nebudú zmeny podmienok nijako narušovať práva získané Príjemcom služieb/Zákazníkom pred dňom vstupu Podmienok do platnosti, predovšetkým nebudú mať zmeny Podmienok vplyv na už podávané alebo podané Objednávky a na uzatvorené, realizované alebo vykonané Kúpne zmluvy.

 6. 10.3. Vo veciach neupravených v týchto obchodných podmienkach sa uplatňujú všeobecne platné predpisy poľského práva, predovšetkým: občianskeho zákonníka; zákona o poskytovaní služieb elektronickou cestou zo dňa 18. júla 2002 (Zb. z. 2002, č. 144, pol. 1204 v znení neskorších predpisov); zákona o právach spotrebiteľa; a iné príslušné predpisy všeobecne platného práva.

11. VZOR FORMULÁRA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY (PRÍLOHA ČÍSLO 2 K ZÁKONU O PRÁVACH SPOTREBITEĽA)


Vzor formulára odstúpenia od zmluvy
(tento formulár vyplňte a odošlite, len pokiaľ máte v úmysle odstúpiť od zmluvy)

– Adresát: 

KEGEL-BŁAŻUSIAK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Grota Roweckiego 10, 30-354 Kraków (Poľsko)
KEGEL24.SK
info@kegel24.sk

Ja/My (*) týmto informujem/informujeme (*) o mojom/našom odstúpení od kúpnej zmluvy na nasledujúce veci(*) dodacie zmluvy na nasledujúce veci(*) zmluvy o dielo spočívajúce vo vykonaní nasledujúcich veci(*)/o poskytovaní nasledujúcich služieb(*) Dátum uzatvorenia zmluvy(*)/prevzatia(*)

Meno a priezvisko spotrebiteľa(ov)

Adresa spotrebiteľa(ov)

Podpis spotrebiteľa(ov) (len pokiaľ je formulár zasielaný v papierovej verzii)

Dátum

(*) Nehodiace sa škrtnite.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Môžeme vám pomôcť!

48 182 610 894

info@kegel24.sk

Sme vám k dispozícii:
Pon. - Pia. 8.00 - 16.00